AZƏRBAYCANIN BÜTÜN REQİONLARI ÜZRƏ HÜQUQİ XİDMƏT-VƏKİL RÖVŞƏN QASIMOV

AZƏRBAYCANIN BÜTÜN REQİONLARI ÜZRƏ HÜQUQİ XİDMƏT-VƏKİL RÖVŞƏN QASIMOV

14.06.2019

11:22

HÜQUQİ XİDMƏT..AZƏRBAYCANIN BÜTÜN REQİONLARI ÜZRƏ.. 055 857 65 77

Bakı şəhəri 20 saylı Vəkil bürosunun vəkili Qasımov Rövşən Əliqasım oğlu sizlərə aşağıdakı hüquqi xidmətləri təqdim edir..
-Ərizələrin, iddia ərizələrinin hazırlanması;
-Vərəsəlik hüququnun tanınması, mirasın qəbul edilməsi, bölüşdürülməsi, vərəsəlik hüququndan məhrum etmə, qanun və ya vəsiyyət üzrə bütün növ vərəsəlik mübahisələrinin həll edilməsi;
-Nigahın pozulması və etibarsız hesab edilməsi;
-Uşağın hansı valideynin yanında saxlanması məsələsinin həll edilməsi;
-Aliment tələbinə dair mübahisələrin həll edilməsi;
-Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi;
-Atalığın müəyyən edilməsi;
-Uşaqla ünsiyyət hüququnun həyata keçirilməsi;
-Uşağın əmlak mənafelərinin müdafiəsi;
-Valideynlik hüquqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı mübahisələr;
-Valideynlik hüquqlarından məhrum etmə və ya məhdudlaşdırma;
-Övladlığa götürmə, uşaqlar üzərində qəyyumluq və himayə;
-Mənzil mübahisələrinin həll edilməsi (mənzil hüquqlarının müdafiəsi, mənzilə köçürülmə, mənzildən çıxarılma və s.);
-Torpaq mübahisələrinin həll edilməsi (torpaq sahəsinə olan hüquqların müdafiəsi, torpaq sahəsini zəbt etmiş şəxslərin çıxarılması, hüququn bərpa edilməsi, ərazinin boşaldılması və s.);
-Əmək hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mübahisələr (işçini Əmək Müqaviləsi olmadan işlətmə, əsassız olaraq işdən çıxarma, işə bərpa, məcburi iş buraxmaya görə əvəzin ödənilməsi və s.);
-Cinayət işinin hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılması üçün lazımi vəsatətlərin, etirazların, şikayətlərin verilməsi;
-Cinayət nəticəsində zərərçəkmiş şəxsə maddi ziyan vurulubsa, maddi ziaynın əvəzinin ödənilməsi üçün mülki iddianın verilməsi və bununla bağlı kompleks hüquqi yardımın göstərilməsi;
-Təhqiqat, istintaq və məhkəmə orqanlarının qərarlarından şikayət verilməsi.
-İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mübahisələr;
-Hüquqi şəxslər və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər arasında mülki (müqavilə öhdəliklərinin icrası və s.), inzibati və digər hüquq münasibətlərindən yaranan iqtisadi mübahisələrin həll edilməsi;
-Şəxsin hüquq və vəzifələri ilə bağlı inzibati orqan tərəfindən qəbul edilmiş inzibati aktın mübahisələndirilməsi (sürücünün inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında, vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında, əmək pensiyasının təyin edilməsindən imtina edilməsi haqqında və s. qərarların ləğv edilməsi);
-İnzibati orqanın üzərinə müvafiq öhdəliyin qoyulmasına dair və ya inzibati orqanın hərəkətsizliyindən müdafiəyə dair mübahisələrin həll edilməsi;
-Şəxsin hüquq və azadlıqlarını pozan inzibati orqanın qanunsuz müdaxiləsindən müdafiə edilməsi mübahisələri və s.
-Baş vermiş cinayət hadisəsi barədə hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış şikayətin tərtib edilməsi və müvafiq hüquq-mühafizə orqanına təqdim edilməsi;
-Gərəkli olan sübutların toplanması üçün dövlət və qeyri-dövlət qurumlarına sorğuların verilməsi
-İlkin yoxlama, habelə cinayət işi üzrə zərərçəkmiş şəxsin, şahidin nümayəndəsi kimi hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanlarında təmsil edilməsi, hüquqlarının izah edilməsi və digər hüquqi yardım göstərilməsi;
-Dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatlarda təmsilçilik;
-Məhkəmələrdə nümayəndəliyin,vəkil kimi müdafiənin həyata keçirilməsi;
-İnzibati hüquqpozmalar zamanı müştərilərin mənafelərinin müdafiəsi;Iqtisadi-Inzivati məhkəmələrində təmsilçilikdə..mülkiyyətin sənədləşdirilməsi;
-Məhkəmə aktının icra olunması zamanı hüquqi təmsilçilik funksiyalarının yerinə yetirilməsi;
-İşə qəbul və işdən azad olunmanın qanunvericiliyinə uyğun rəsmiləşdirilməsi, əmrlərin və əmək müqavilələrin hazırlanması, işçilərin təlimatlandırılması və s.;
-Cinayət işlərində hüquq müdafiəsini həyata keçirmək.
-Ekspertizaların həyata keçirilməsi və sənədlərdə uyğunsuzluqların aradan qaldırılması;
-Kadr işinin təşkili;
-Hüquqi şəxslərin təsis sənədlərinin hazırlanması və dövlət qeydiyyat orqanına təqdim edilməsi; hüquqi şəxsin yenidən təşkili (birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə);
-Bank fəaliyyətinin növlərini tənzilmləyən müqavilə münasibətlərinin mövcud qanunvericiliyə uyğun olub-olmamasının yoxlanılması, müqavilələrin tərtib edilməsi, rəsmiləşdirilməsi;
-Vergi orqanlarının qəbul etdiyi qərarların hüquqi ekspertizası;
-Vergi yoxlamaları zamanı hüquqların müdafiəsi üzrə hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;
-Vergi mübahisələrin məhkəmədənkənar həll edilməsi yolunda hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;
-Artıq ödənilmiş vergilərin dövlət büdcəsindən geri alınması və ƏDV-nin qaytarılması;
-Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququnun qeydə alınması üçün sənədlər paketinin hazırlanması və təqdim edilməsi;
-Daşınmaz əmlakın hüquqi statusunun və ya digər sənədlərinin hüquqi ekspertizası (hüququn növü barədə sənədlər, alqı-satqı, icarə və s. müqavilələr), mövcud qanunvericilik tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması;
-Daşınmaz əmlaka dair bütün hüquqların və ya yeni qeydlərin dövlət reyestrinə daxil edilməsinin həyata keçirilməsi və hüquq sahibinin təmsil edilməsi;
-Daşınmaz əmlakın hüquqi statusunun dəyişdirilməsi ilə bağlı hüquqi yardımın göstərilməsi;
-Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı planının hazırlanması, əqdin bağlanmasından əmələ gələcək mənfi nəticələrin və risklərin qiymətləndirilməsi, onların aradan qaldırılması üçün məsləhətlərin verilməsi;
-Daşınmaz əmlaka dair əqdlərin bağlanması üçün zəruri olan sənədlərin əldə edilməsi, müqavilələrin və sair sənədlər paketinin hazırlanamsı, sənədlərin müvafiq dövlət orqanına təqdim edilməsi;
-Daşınmaz əmlakla bağlı yaranan mübahisələrin məhkəmədənkənar və məhkəmə qaydasında həll edilməsi üçün hüquqi təmsilçilik və müdafiə funksiyalarının yerinə yetirilməsi.
-Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsi ilə bağlı kompleks hüquqi yardımın göstərilməsi;
-Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul, vətəndaşlığından çıxma və vətəndaşlığına bərpa ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi;
-Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq hüququnun (immiqrant statusu) verilməsi ilə əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi;
-Bütün növ müqavilələrin tərtib edilməsi (Alqı-satqı; göndərmə; Faktorinq; Dəyişdirmə; Bağışlama;Əmlak kirayəsi;; İcarə; Françayzinq; Əvəzsiz istifadə; Borc; —Kredit; İpoteka; Zaminlik; Lizinq; Podrat;Tapşırıq; Broker; Ticarət nümayəndəliyi müqaviləsi; Konsessiya; Komissiya;Saxlama; Sərnişin daşınması; Yük daşınması; Turist xidmətlərinin göstərilməsi; Renta; Barışıq; Bank hesabı; Sığorta; Nikah; Aliment və digər mülki hüquq müqavilələri;
-Maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi;
-Şərəfin, ləyaqətin və işgüzar nüfuzun müdafiəsi;
-Fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti ilə bağlı məsələlərin həll edilməsi;
-Fiziki şəxsin ölmüş və ya itkin düşmüş hesab edilməsi ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi;
-Mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının (istifadə hüququ və s.) əldə edilməsi, tanınması və itirilməsi;
-Mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının müdafiəsi, əmlakın özgənin qanunsuz sahibliyindən geri götürülməsi;
-Mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması (qonşuluq hüququ, servitutun müəyyən edilməsi və s.);
-Özbaşına tikintilərlə bağlı məsələlərin həll edilməsi, onların nəticələrinin aradan qaldırılması və ya tikintinin qanuniliyinin tanınması;
-Girov və ipoteka mübahisələrinin həll edilməsi;
-Müxtəlif növ əqdlərin (müqavilələrin və s.) etibarlı və ya etibarsız hesab edilməsi;
Müqavilə öhdəliklərinin icra edilməsi, öhdəliklərin əvəz edilməsi, dəyişdirilməsi, öhdəliklərin icrasından imtina edilməsi nəticələrinin aradan qaldırılması və ya öhdəliklərə xitam verilməsi ilə bağlı mübahisələrin həll edilməsi;
-Müqavilə öhdəliklərinin icra edilməməsi nəticəsində müqavilədə və ya qanunda nəzərdə tutulmuş məsuliyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsi;
-Müqavilə öhdəliklərinin icrasının təmin edilməsi ilə bağlı (dəbbə pulu, saxlama, zaminlik, qarantiya, beh və s.) mübahisələrin həll edilməsi;
-Mülki-hüquq pozuntularından əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələrin həlli;

Vəkil Rövşən Qasımov adlı şəxsin şəkli.

PAYLAŞMAQ:

Print Friendly, PDF & Email